kto sme odbory naše úspechy kontakty •                                                                                                           

interná zóna | webmail

Oznam: Dňa 24. 4. 2014 sa od 15.00 hod. uskutočnia triedne schôdzky rodičovského združenia.

  
Rozhodni sa pre Technickú akadémiu a získaj perspektívne zamestnanie do budúcnosti!

¤ ¤ ¤

Riaditeľ Technickej akadémie vo Zvolene oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 otvára 1. ročník študijného odboru 6341 M škola podnikania!

 

staršie »

Kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2014/2015
20. 3. 2014,  TA Zvolen
Riaditeľ TA vo Zvolene zverejňuje kritériá prijímacieho konania na šk. rok 2014/2015.
- kritériá prijímacieho konania

¤ ¤ ¤

Dôležité! Ako spolupracovať s ÚPSVaR SR
15. 4. 2014,  TA Zvolen
Ako spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene alebo príslušným okresným úradom práce podľa trvalého miesta bydliska (inštrukcie pre žiakov našej školy, ktorí končia štúdium v školskom roku 2013/2014).
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi"
14. 4. 2014,  TA Zvolen
Bez informácií sa stávaš otrokom /0800 800 818/.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Veľtrh cvičných firiem
3. 4. 2014,  Žiar nad Hronom
Dňa 03.04.2014 sa v Žiari nad Hronom uskutočnil  18. ročník Veľtrhu cvičných firiem a 6. kontraktačný deň, ktorého sa zúčastnili aj dve  cvičné firmy  Technickej akadémie vo Zvolene(GrandFarm,s.r.o., FitGym,s.r.o.) z odboru škola podnikania.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
11. 3. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: Výkon funkcie BOZP a požiarnej ochrany
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Otestuj sa z matematiky a fyziky
2. 4. 2014,  TA Zvolen
Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestujte sa na portály otestujsa.sjf.stuba.sk

¤ ¤ ¤

Autoopravár Junior Castrol 2014
27. 3. 2014,  B. Bystrica
Žiaci odboru autoopravár sa dňa 27. 3. 2014 zúčastnili krajského kola súťaže zručnosti pod názvom Autoopravár Junior Castrol 2014. Filip Hraško obsadil 13. miesto, Matej Stašiov a Dávid Zauška sa zhodne umiestnili na 15. mieste.
Bc. Pavel Kohút - MOV
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Drogy to teda nie...
20. 3. 2014,  TA Zvolen
Žiaci tretieho ročníka školy podnikania sa zúčastnili 17. marca v knižnici súťažného kvízu medzi strednými školami vo Zvolene.
Kvíz mal tri kolá – prvé bolo literárne – žiaci mali priradiť literárnym dielam autorov. Druhé kolo sa týkalo všeobecného prehľadu mladých ľudí a tretie kolo sa nieslo v hudobnom duchu – drogy a hudba.
Naša škola sa umiestnila na 3. mieste – blahoželáme...
Ing. Vyšná – koordinátorka drogovej prevencie
fotoalbum

¤ ¤ ¤

"10 rokov Slovenska v Európskej únii" - Čestné uznanie 
10. 02. 2014, TA Zvolen
Dňa 10. 02. 2014 získali naši žiaci Čestné uznanie za účasť na projekte "10 rokov Slovenska v Európskej únii".
 
čestné uznanie

¤ ¤ ¤

Poskytovanie stredoškolských štipendií v šk. roku 2013/2014
- informácie o poskytovaní štipendií
- žiadosť o poskytnutie štipendia

¤ ¤ ¤

Prezentácia školy v Europa Shoping Centre 2014
25. 02. 2014, ESC Zvolen
Dňa 15. 02. 2014 sme zorganizovali v spolupráci s obchodným domom Europa Shoping Centre prezentáciu našej školy. Predstavili sme na nej širokej verejnosti ponuku študijných a učebných odborov, priblížili sme proces a podmienky vo vzdelávaní naších študentov, ako aj mimoškolskú a krúžkovú činnosť.
 
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády Mladý účtovník
4. 2. 2014,  TA Zvolen
Dňa 11. 02. 2014 PK ekonomických predmetov zorganizovala školské kolo olympiády Mladý účtovník.celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Úspech Filipa Lavrova na krajskom kole olympiády v NJ
14. 2. 2014,  TA Zvolen
Pekný úspech nášho žiaka Filipa Laurova na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii
2C. Vzorne reprezentoval našu školu dňa 13.02.2014 na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici a obsadil pekné 5. miesto.
Srdečne blahoželáme!
Za predmetovú komisiu CUJ
Mgr. Ivona Beňová

¤ ¤ ¤

Prezentácia Žilinskej univerzity v našej škole
5. 2. 2014,  TA Zvolen
43 žiakov našej školy, prevažne štvrtákov  si so záujmom vypočulo a pozrelo prezentáciu doktorandov ŽU Ing. Mareka Korčoka a Ing. Tomáša Kurňavu  o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Žilinskej univerzity.
celá správafotoalbum
- prezenetácia Žilinskej univerzity

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
31. 1. 2014,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: Prenájom pozemku za účelom parkovania.
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
16. 12. 2013,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: Prenájom školského bufetu.
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
16. 12. 2013,  TA Zvolen
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku prebehlo v 2 kategóriách, v kategórii 2C zvíťazil náš talent FILIP LAUROV z II.C triedy s počtom bodov 90 z celkového počtu 100.
V kategórii 2D zvíťazil s počtom bodov žiak IV.B triedy JURAJ PLEVKA počtom bodov 62.
Víťazom blahoželáme, ďakujeme Rade rodičov pri TA zvolen za knižné poukážky a všetkým prajeme krásne vianočné sviatky.
Mgr. Ivona Beňová, ved. PK CUJ

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
16. 12. 2013,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: Umiestnenie reklamného nosiča.
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Školské kolo súťaže v písaní na PC
12. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 12. 12. 2013 zorganizovala predmetová komisia odborných ekonomických predmetov „Školské kolo súťaže v písaní na PC“.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Odborná exkurzia vo firme Continental, a. s. Zvolen
10. 12. 2013,  Zvolen
Dňa 10. 12. 2013 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru strojárstvo a škola podnikania zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Continental, a.s . Zvolen,  zameranej na  výrobu a predaj bŕzd a komponentov pre automobilový priemysel.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Súťaž zručnosti žiakov škôl 1. Slovenského strojárskeho klastra
11. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnila Súťaž zručnosti žiakov škôl 1. Slovenského strojárskeho klastra.
Výsledky: 1. Aleš Melaga, 2. Martin Driečny, 3. Martin Strhársky
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
11. 12. 2013,  TA Zvolen
Dňa 10. 12. 2013 sa uskutočnilo školské  kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2.D pre žiakov stredných odborných škôl. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
1. miesto  - Patrícia Kubíková  I.A, 2. miesto -  Ján Štibora  II.C, 3. miesto -  Michal Šup  IV.B
Gratulujeme  víťazom a prajeme  veľa úspechov.
Mgr. Oľga Fedotova,  Mgr. Dana Karlíková,  Mgr. Barbora Bočková

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Výsledky súťaže Technický talent 2013
3. 12. 2013,  TA Zvolen
Aj tento školský rok naša škola zorganizovala súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl s názvom Technický talent 2013.
celá správafotoalbum | video [zdroj www.hronka.tv]

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
29. 11. 2013,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: PC zostavy na výučbu Inventoru, grafických systémov.
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Voľné pracovné miesto
27. 11. 2013,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen príjme pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu - kategória: učiteľ, podkategória: učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie - učiteľ odborných elektrotechnických predmetov s termínom nástupu  1. január 2014.
- podrobnejšie informácie

¤ ¤ ¤

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
20. 11. 2013,  TA Zvolen
Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01  Zvolen zverejňuje vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - predmet obstarávania: Stavebné a klampiarske práce.
- vyhodnotenie OVS

¤ ¤ ¤

Beseda s npor. Lietavom z ORPZ vo Zvolene
12. 11. 2013,  TA Zvolen
Dňa 12. Novembra 2013 sa uskutočnila beseda s príslušníkom policajného zboru na tému Týranie žien. Besedy sa zúčastnili žiačky tretieho a štvrtého ročníka. Beseda trvala dve vyučovacie hodiny. Žiačky sa dozvedeli aké následky by malo domáce násilie, ako mu treba predchádzať, ako sa dá vyhnúť domácemu násiliu a ako sa dá ubrániť domácemu násiliu. Žiačky boli poučené o § 200 – 202 a 208 Trestného zákona. Naučili sa rozoznať znaky priestupku  a násilného trestného činu.
Besedu zorganizovala výchovná poradkyňa školy Mgr. Ivona Beňová.

¤ ¤ ¤

Školské kolo 30. ročníka súťaže Zenit v elektronike
24. 10. 2013,  TA Zvolen
Dňa 24. októbra  2013 sa uskutočnilo školské  kolo súťaže 30. ročníka  Zenit v elektronike.
celá správafotoalbumfotoalbum

¤ ¤ ¤

Autosalón v Nitre 2013
10. 10. 2013, Nitra
V Naša škola dňa 4.10.2013 opäť usporiadala pre našich študentov exkurziu, na jesennú nitriansku prehliadku automobilového priemyslu – AUTOSALÓN  NITRA 2013,  kde sa predstavili osobné úžitkové a nákladné vozidlá, dopravná technika, autopríslušenstvo a servisná i garážová technika. Na exkurzií sa zúčastnili študenti odboru strojárstvo a autoopravár.
V rámci tejto prehliadky, hlavne čo sa týka dopravnej techniky autopríslušenstva, sme chceli študentom priblížiť nové technológie a rozšíriť ich odborné znalosti. Dúfam, že každý aj naši študenti sa zamerali na to, aby si rozširovali svoj obzor, v oblasti automobilovej techniky.
Myslím, že si každý prišiel na svoje.

fotoalbum

¤ ¤ ¤

Návšteva vo virtuálnej jaskyni
10. 10. 2013, Zvolen
V rámci predmetu Informatika sme so študentmi 2. ročníka navštívili novú Halu vedecko-experimentálnych pracovísk Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vo svojich útrobách ukrýva unikátne zariadenie, jediné svojho druhu na Slovensku a ojedinelé aj vo svete, tzv. virtuálnu jaskyňu s 3D simuláciou.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Medzinárodný workshop v maďarskom Kecskeméte
25. 09. 2013, Kecskemét, Maďarsko
V dňoch 25. – 26. 09 2013 sa riaditeľ školy Ing. Ján Marko a vyučujúce cudzích jazykov Mgr. Barbora Bočková, PhDr. Andrea Gehrerová zúčastnili medzinárodného workshopu na Katedre cudzích jazykov Vysokej školy v maďarskom Kecskeméte.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Technická akadémia vo Zvolene je prvou lastovičkou....
24. 09. 2013, TA Zvolen
Dňa 24. 09. 2013 sa uskutočnila na pôde Technickej akadémie prezentačná akcia s názvom „Predstavenie pilotného projektu spolupráce školy s podnikmi s príkladnou praxou“.
celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

Európsky deň jazykov
26. 09. 2013, Bratislava
Dňa 26. 09. 2013 sme sa zúčastnili podujatia Európsky deň jazykov v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci so Združením kultúrnych európskych krajín. V stánkoch kultúrnych a jazykových inštitúcií sa žiaci mohli dozvedieť viac o jazykoch a kultúrach Európy, zabaviť sa v kvízoch a súťažiach a spoznať aspoň pár slov z jazykov, s ktorými sa predtým možno nestretli.
Mgr. Oľga Fedotova, Mgr. Dana Karlíková

celá správafotoalbum

¤ ¤ ¤

II. ročník súťaže Mladý finančník 2013 - vyhodnotenie regionálneho kola
02. 05. 2013, TA Zvolen
Dňa 30. 4. 2013 sa na pôde Technickej akadémie vo Zvolene, uskutočnil druhý ročník regionálnej ekonomickej súťaže „Mladý finančník 2013“.
- celý článok + výsledky súťaže | - fotoalbum

¤ ¤ ¤

Exkurzia v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene
25. 04. 2013, Zvolen
Dňa 24. 4. 2013 sa žiaci 1.B triedy zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
celá správa

¤ ¤ ¤

Celoživotné odborné vzdelávanie - účtovný a daňový špecialista
05. 04. 2013, TA Zvolen
Inštitút odborného celoživotného vzdelávania OZ ORIÓN-Knowledge center a Technická akadémia vo Zvolene organizujú celoživotné odborné vzdelávanie "Účtovný a daňový špecialista firmy".
- podrobnejšie informácie o vzdelávaní
- obsah vzdelávania

¤ ¤ ¤

Študentská spoločnosť FLEXI na Veľtrhu Junior Achievement v BA
21. 03. 2013, ESC Zvolen
Dňa 21. 03. 2013 sa piati zástupcovia študentskej spoločnosti FLEXI zúčastnili súťaže Veľtrh študentských spoločností, ktorý organizovala Junior Achievement Slovensko v Bratislave.
celá správafotoalbum | prezentácia štud. spoločnosti

¤ ¤ ¤

Veľtrh stredných škôl v Europa Shoping Centre
21. 03. 2013, ESC Zvolen
Dňa 21. 03. 2013 sa naša škola zúčastnila Veľtrhu stredných škôl v Europa Shoping Centre vo Zvolene. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom a rodičom, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole, ale predovšetkým obchodnému centru ESC vo Zvolene za možnosť prezentovať našu školu v priestoroch nákupného centra. Ďakujeme!
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Prezentácia školy v Europa Shoping Centre
19. 02. 2013, ESC Zvolen
Dňa 19. 02. 2013 sme zorganizovali v spolupráci s obchodným domom Europa Shoping Centre prezentáciu našej školy. Predstavili sme na nej širokej verejnosti ponuku študijných a učebných odborov, priblížili sme proces a podmienky vo vzdelávaní naších študentov, ako aj mimoškolskú a krúžkovú činnosť.
 
fotoalbum01 fotoalbum02

¤ ¤ ¤

Autoopravár Junior Castrol 2013
14. 02. 2013, Vlkanová
Dňa 14. 02. 2013 sa žiaci učebného odboru autoopravár zúčastnili súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013, ktorú každoročne organizuje Cech predajcov a autoservisov SR. Tomáš Bosák, žiak triedy III.K sa umiestnil vo veľkej konkurencii na skvelom 6. mieste.
 
fotoalbum

¤ ¤ ¤

Technická akadémia vo Zvolene "hľadala" nové technické talenty
30. 11. 2012, TA Zvolen
Technická akadémia vo Zvolene neustále hľadá nové formy svojej propagácie medzi verejnosťou.
celá správa fotoalbum

¤ ¤ ¤

SOŠ technická opäť najlepšia na Slovensku
16. 02. 2012, Bratislava
Ondrej Smutný, žiak IV.A triedy, na Strojárskej olympiáde, v kategórii Strojárstvo, podkategória Strojárske technológie a materiály, výrobné systémy a manažérstvo kvality obsadil nádherné
1. miesto
a stal sa tak najlepším na Slovensku.

celá správafotoalbumvideo z olympiády + rozhovor s O. Smutným [zdroj: www.tvba.sk]

¤ ¤ ¤

staršie » 


Spolupracujeme:
Ján Ďurčov,
Banská Bystrica

Technická akadémia
J. Švermu 1
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330689
Email: tazvolen@tazvolen.sk

 

 

"Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme sa pre školu, ale pre život".
Seneca
 
 

Čakáme na Vaše otázky, námety a pripomienky!

Vaša emailová adresa:

Text správy:


  
 

2009 © Dušan Hámorský

Našu stránku videlo:

pocitadlo.sk

 návštevníkov.
Ďakujeme!